خمسه نظامی 2

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ - ۶:۴۱:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱/۷ - ۱۰:۳۸:۳۰
خمسه نظامی 2
  • محل نگهداري اثر: كاخ گلستان
  • شماره ثبت اثر در آرشيو محل نگهداري آن: 1914
  • تاريخ ثبت در حافظه جهاني ايران: 1388 شمسي (2010 ميلادي)
  • شماره ثبت در دفتر ثبت حافظه جهاني ايران: 1008
  • توضيحات: نسخه خطي در سال1388 شمسي(2009 ميلادي) از سوي كاخ گلستان به كميته ملي حافظه جهاني معرفي شد و در بهمن ماه 1388 شمسي (2010 ميلادي) در فهرست حافظه جهاني ايران به ثبت رسيد.
  •  برگ پيشنهاد ثبت اثر در حافظه جهاني ايران