تازه‌های كتاب، در كتابخانه‌ی تخصصی تاريخ معاصر و مطالعات آرشيوی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۵ - ۱۱:۴:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۲/۵ - ۱۱:۱۰:۳۸
تازه‌های كتاب، در كتابخانه‌ی تخصصی تاريخ معاصر و مطالعات آرشيوی

كتابخانه‌ی تخصصی تاریخ معاصر و مطالعات آرشیوی، در ماه گذشته، 14 عنوان كتاب جدید را در قفسه‌های خود جای داد. با توجه به تخصصی‌بودن كتابخانه، موضوع بیش‌تر كتاب‌ها در زمینه‌ی تاریخ و سندپژوهی است. از جمله‌ی این كتاب‌ها، موارد زیر نام‌بردنی است:

1.   ‏عنوان و نام پدیدآور: گروه آموزشی تاریخ دانشگاه تهران (تاریخچه، مقاطع تحصیلی و گرایش‌های تخصصی) / پژوهش و به‌ كوشش منصور صفت‌گل.

2.   ‏عنوان و نام پدیدآور: حكم نافذ آقانجفی، مرجع شهیر بیداری اسلامی در اصفهان؛ عالم ربانی مرحوم آیت‌الله‌العظمی حاج شیخ محمدتقی نجفی‌اصفهانی، مشهور به آقانجفی/ نویسنده موسی نجفی؛ همكار علمی علیرضا جوادزاده.

3.      ‏عنوان و نام پدیدآور: زندگانی سیاسی خاندان اقبال/ مظفر شاهدی.

4.      ‏عنوان و نام پدیدآور: تجارت جهانی الكترونیك و فناوری اطلاعات/ مؤلفان مهدی صادقی، زهرا نوری ‌توپكانلو.

5.      ‏عنوان و نام پدیدآور: ایران در اوایل عهد ایلخانان‏‫/ نوشته‌ی جورج لین.‏‫؛ ترجمه‌ی ابوالفضل رضوی.

6.   ‏عنوان و نام پدیدآور: آخ‍ری‍ن‌سال‌های‌ زن‍دگ‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ل‍رد ك‍رزن(۱۹۱۹- ۱۹۲۵) (م‍روری‌ ب‍ر دی‍پ‍ل‍م‍اس‍ی‌ پ‍س‌ از ج‍ن‍گ‌ ب‍ری‍ت‍ان‍ی‍ا)/ ه‍ارول‍د ن‍ی‍ك‍ل‍س‍ن‌؛ ب‍رگ‍ردان‌ اص‍غ‍ر ق‍راگ‍وزل‍و.

7.   ‏عنوان و نام پدیدآور: انگلیس و بختیاری( ۱۹۲۵- ۱۸۹۶م.): پژوهشی در باب مناسبات انگلیس با خان‌های بختیاری از آغاز سلطنت مظفرالدین‌شاه تا سقوط قاجاریه/ نویسنده خدابخش قربان‌پور‌دشتكی.

8.   ‏عنوان و نام پدیدآور: پیدایش فرقة دمكرات آذربایجان به روایت اسناد و خاطرات منتشر نشده/ منیژه صدری ؛ رحیم نیكبخت.

9.   ‏عنوان و نام پدیدآور: ت‍اری‍خ‌ ف‍ل‍س‍ف‍ة‌ س‍ی‍اس‍ی‌ غ‍رب‌ از آغ‍از ت‍ا پ‍ای‍ان‌ س‍ده‌ه‍ای‌ م‍ی‍ان‍ه‌ / ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ ع‍ال‍م‌ ؛ [ب‍رای‌] دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ [وزارت‌ ام‍ورخ‍ارج‍ه‌].

10. ‏عنوان و نام پدیدآور: ‏‫ایران در۱۸40-۱۸39م./ ۱۲۵6-۱۲۵5ق. نوشته‌ی كنت دوسرسی؛ ترجمه‌ی احسان اشراقی.

11. ‏عنوان و نام پدیدآور: گوشه‌هائی از دو قرن خیانت و جنایت قاجار و پهلوی به روایت اسناد و مدارك/ تحقیق و نگارش حسن ارژنگی.

12. ‏عنوان و نام پدیدآور: انقلاب دیجیتالی مجموعه‌مقالات / بیل گیتس ؛ ترجمه‌ی احمد واحدیان ‌غفاری.

13. ‏‏عنوان و نام پدیدآور:قاجار در گذر تصویر/ فرشاد ابریشمی.

14. ‏عنوان و نام پدیدآور:امیركبیر : برآمدن، زندگی، صدارت و فرجام میرزاتقی‌خان امیركبیر/عباس اقبال ‌آشتیانی.