بازگشت

گزيده‌ی مصاحبه با آقای دكتر اسدالله بادامچيان

خاطره

عنوان:
گزيده‌ی مصاحبه با آقای دكتر اسدالله بادامچيان
چکیده:
شهيد بهشتی ، چهره‌ی علنی انقلاب اسلامی
مصاحبه شونده:
دكتر اسدالله بادامچيان
مصاحبه کننده:
متن:

... در این فاصله‌ی از بیست و دو تا بیست و نهم بهمن، امام نظرشان این شد كه حتماً حزب جمهوری اسلامی راه بیفتد. ما در سال پنجاه و هفت -در خردادماه رسیدیم این‌جا و آقای بهشتی و این‌ها، دیدند احتمال دارد كه انقلاب به پیروزی برسد و اگر انقلاب قرار شد به پیروزی برسد، ما حتماً تشكلی غیر از تشكل دوران مبارزه می‌خواهیم. تشكل دوران مبارزه، تشكل‌های مخفی است و ویژگی‌های خاص خود را دارد. اما تشكل بعد از انقلاب، تشكل علنی است و ویژگی حكومتی دارد. آن، ویژگی مقابله با حكومت و براندازی و سازندگی نیروهای مبارز دارد و این، ویژگی حكومتی دارد و مدارا با همه‌ی مردم و نیروها. خیلی با هم تفاوت می‌كند و به همین علت، بحث شد كه بر روی این موضوع كار كنیم و بعد قرار شد كه از سه گروه، این حزب را راه بیندازیم: یكی از روحانیت جامعه‌ی مدرسین و جامعه‌ی روحانیان مبارز، و دوم از دوستان درون مؤتلفه كه سابقه تشكل دارند، و سوم از نیروهائی كه از طول انقلاب بالنده شدند و رشد كردند. بر اساس این قضیه، قرار شد كه ما اسامی این‌ها را بنویسیم با آقای بهشتی و مطهری، و این كار را انجام دادیم.

در منزل مرحوم حاج‌آقای میرسرائی - كه من خدماتش را در پانزدهم خرداد عرض كردم - در خیابان ری، كوچه‌ی بازرگانان، محل منزل او- كه بعد خیریه‌ی ثامن‌الائمه شد- تشكیل جلسه دادیم. آقای بهشتی و مؤتلفه‌ای‌ها همه آمدند و انتخاب كردیم... . آقای بهشتی نظر داد كه ما دو بخش بشویم؛ نیمی از ما چهره‌هایمان را علنی كنیم و اسممان را بدهیم و نیمی مخفی بماند و به قول آقای بهشتی: «آن نیم اول را می‌گیرند و شهید می‌كنند؛ این می‌شود اعتبار برای شماها و شما از این اعتبار استفاده می‌كنید و بقیه‌ی قضایا را پیش می‌برید.». در تقسیم‌بندی افراد، آقای بهشتی خودشان را در رده‌ی علنی‌ها گذاشتند. آقای مطهری و بنده شدیم رده‌ی دوم. خوب بقیه‌ی دوستان نظرشان این بود كه آقای بهشتی حتماً باید چهره‌ی پنهانی باشد. اما ایشان گفت: «انقلاب به جائی رسیده كه حتماً باید چهره‌هایمان علنی شود و اگر تا دیروز تقیه می‌كردیم، امروز باید این شكل كار را انجام دهیم.»

بر این اساس، تقریباً كارمان شروع شد و قرار شد برنامه‌ریزی بكنیم .

 

 جلسه‌ی یازدهم؛ تاریخ مصاحبه: 87/11/23