برگزاری یکصد و بیستمین جلسه کمیته ملی حافظه جهانی


تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۸/۲۳ - ۱۶:۳۷:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۸/۲۳ - ۱۶:۴۱:۱۵
برگزاری یکصد و بیستمین جلسه کمیته ملی حافظه جهانی
یکصد و بیستمین جلسه کمیته ملی حافظه جهانی برگزار شد.
یکصد و بیستمین جلسه کمیته ملی حافظه جهانی، دوشنبه 21 آبان با حضور اشرف بروجردی و اکثریت اعضا تشکیل شد. در این جلسه، با توجه به بازدید اعضای کمیته از برخی مراکز محل نگهداری آثار ثبت شده در فهرست جهانی برنامه حافظه جهانی و نیز گزارشهای دریافت شده از وضعیت نگهداری این آثار، تنظیم آیین نامه و دستورالعمل حفاظت و مرمت این آثار  بررسی و تصویب شد. همچنین آیین نامه تشکیل کارگروه های استانی حافظه جهانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.