یکصدودوازدهمین جلسه کار گروه ارزیابی و خرید اسناد


تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۱۸ - ۱۴:۵۶:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۷/۱۸ - ۱۵:۲۱:۱۶
یکصدودوازدهمین جلسه کار گروه ارزیابی و خرید اسناد
یکصد و دوازدهمین جلسه کارگروه ارزیابی وخرید اسنادآرشیوی غیردولتی باحضور معاون اسناد ملی و اعضای کار گروه در ساختمان آرشیو ملی ایران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، در این جلسه 10 مجموعه اسناد شامل: اسناد طوماری، فرمان ها ، احکام دیوانی و تجاری و شرعی،  عقدنامه، 2 شیت نقشه بزرگ، مبایعه و مصالحه نامه مالی و مالکی ، تقسیم نامه ، اعتراف نامه ، اقرار نامه ، استشهادیه ، دفاتر  صورتحساب سیاقی، عکس و... متعلق به دوره زمانی ( ۱۲۰- ۱۳۵۲ق) ، ( ۱۳۰۲ – ۱۳۳۴ش) ، ( ۱۸۹۵ – ۱۹۲۰م) مورد ارزیابی، کارشناسی و قیمت گذاری قرار گرفت .