احکام تشکیلات دولتی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۵/۸ - ۹:۴۴:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۵/۸ - ۹:۴۸:۴۲
احکام تشکیلات دولتی
حکم تشکیلاتی اداره امنیه کل مملکتی مربوط به ۱۹ شهریور ۱۳۰۸  در این مجموعه احکام تشکیلاتی هر شخص شامل سال استخدام  محل خدمتها و تاریخ اعزامشان آمده است.
بطور مثال تابین محمد حسین بواسطه خرابی چشم و تقاضای شخصی از تاریخ اول مهر ۱۳۰۸ از گردان قم از خدمت خارج شده است.