راهنما


تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۵/۸ - ۹:۲۲:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۵/۸ - ۹:۲۴:۵۵
راهنما
راهنمای حاضر نمونه ای از راهنمای نمایشگاه در گذشته سال ۱۳۳۵ است که مربوط به نمایشگاه کشاورزی تهران است .به دلیل استقبال و ترغیب مردم این نمایشگاهها وزارت کشاورزی غرفه های مختلف در رابطه با اهداف این نمایشگاه برپا نموده که دراین راهنما  به معرفی فعالیتها وتبلیغ برای دیدار از این غرفها نموده است بطور مثال غرفه ترویج غرفه دانشکده کشاورزی و تا حتی غرفه اصلاح بذر چغندر و غرفه کل دفع آفات نباتی و بررسیها و با نقشه ای شماتیک محل قرارگیری غرفها را نیز در این راهنما اورده است.