پوستر تاریخی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۵/۷ - ۹:۳۲:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۵/۷ - ۱۴:۴۱:۱۲
پوستر تاریخی

پوسترتاریخی

الف – به توپ بستن مجلس روز دوم تير 1287 ساختمان مجلس شوراي ملي توسط قزاقان مسلح روس با توپخانه هدف حمله قرار گرفت و آسيب ديد. اين حادثه در دومين سال سلطنت محمدعلي شاه قاجار و در شرايطي كه مجلس شوراي ملي اولين دوره تجربه قانونگذاري را پشت سر مي‌گذاشت‌، اتفاق افتاد .حادثه به توپ بستن مجلس كه از خشن‌ترين مقاطع حوادث عصر مشروطه بود، نقطه اوج خصومت نظام استبدادي قاجار با مردم بود. اين حادثه در دومين هفته رئيس الوزرائي ميرزا احمدخان مشيرالسلطنه و در شرايطي كه محمدعلي شاه با راهنمايي نظاميان روس نقاط مختلف تهران را به ستاد عملياتي خود عليه مشروطه خواهان تبديل كرده بود، رخ داد .

ب-دست خط مشروطه توسط صدر اعظم و وزراء هیئت تجار به مجلس آورده شده است.