بولتن


تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۵/۷ - ۹:۳۱:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۵/۷ - ۱۵:۱۶:۲۹
بولتن
خبری مهمترین مندرجات جراید کشور مربوط به سازمان اطلاعات و امنیت کشور(ساواک) که محرمانه بوده و شامل رویدادهای ماهانه از تاریخ ۱۳۳۵/۳/۱الی ۱۳۳۵/۴/۱ می باشد. توجه به انواع موضاعات از برگزاری سمینارها تا بازید محققان و دانشگاهیان و روزنامه نگاران و هنرمندان سراسر کشوراز دست آوردهای جشنواره اسلامی لندن که به توصیه فرح پهلوی صورت گرفته تا عدم توجه برخی پزشکان به همکاری با سازمانهای خدمات درمانی و تعداد نشرات و تغییرات در این مندرجات مورد بررسی قرار میگیرفته است.