اطلس


تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۵/۷ - ۹:۲۹:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۵/۸ - ۱۰:۳۳:۲۰
اطلس

 یکی دیگر از منابع غیر کتابی که گاها اهدا نیز میشود اطلس ها هستند. اطلسATLAS مجموعه‌ای از نقشه است؛ معمولاً نقشه‌هایی از کره زمین، اما اطلس‌هایی از سیاره‌های دیگر در منظومه شمسی نیز وجود دارند. اطلس‌ها به طور سنتی به صورت کتابی بودند، ولی امروزه اطلس‌های فراوانی به شکل چندرسانه‌ای در دسترس هستند. همچنین در بعضی از اطلس‌ها می‌توان فهرست تمام کشورها و تمام اطلاعات مربوط به آن را مانند جمعیت، پرچم، واحد پول و... را یافت.

اطلاعات جغرافیایی به دلایل گوناگون موردتوجه فرمانروایان کشورهاوتجارو...بوده است. برخی از این دلایل  عبارتنداز آگاهی از مو قعیت جغرافیایی سرزمین های دور و نزدیک و سرزمین های تحت سلطه ، مانند وضعیت چراگاه ها، مراتع و آب قلمرو حکومت، وهوای سرزمین ها، جهت اداره نظیر تعیین مالیات و خراج. اطالع از گذرگاه ها، تنگه ها و کمین گاه های نظامی،منابع آب وآذوقه،استحکامات شهری به منظور اهداف نظامی و سیاسی. راه های زمینی ودریایی آگاهی از شبکه جهت انجام امورتجاری واقتصادی وحتی برخی از ضرورت های دینی نظیر زیارت اماکن مقدس و علم آموزی و آگاهی از فراورده های صنعتی و کشاورزی ممالک دیگر جهت توسعه مراودات تجاری وغیره

  امروزه مورخ سعی می کندتاریخ را با توجه به محل وقوع رخدادها، بازسازی کند. بسیاری از ابعاد تاریخ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و مکان وقوع حوادث روشن و مذهبی با مطالعه مشخص خواهند شد. بازسازی تاریخ براساس وقوع اسنادومدارک با مشاهده وبازرسی عرصه حوادث، یعنی مکان، کامل تر و دقیق تر صورت خواهدگرفت. دربررسی تاریخ یک کشور، تنها با مطالعه رویدادهای تاریخی محض به شناخت دقیق و فهم درستی از گذشته نایل نمی شویم. بلکه زمانی رویدادها مشخص می شود که درکنارمطالعه این امر به بررسی موقعیت مکانی و جغرافیایی آن نیز بپردازیم. شهرها، پایتخت ها، راه های ارتباطی، مناطق مهم نظامی، (مثل گذر گاه ها و تنگه ها) باید به دقت مشاهده و توصیف شوند.