گاهنامه


تاریخ انتشار: ۷۷۷/۱/-۳۱۸ - ۹:۱۲:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۵/۷ - ۱۵:۴:۴۴
گاهنامه
گاهنامه حاضر گاهنامه انتشاراتی است که توسط رادیو تلویزیون ایرا منتشر شده که شامل رویدادها به تاریخ سال شاهنشاهی منتشر شده است .
بطور مثال تغییر نام دریاچه ارومیه در سال ۱۳۰۵ (۲۴۸۵شاهنشاهی) به دریاچه رضائیه