قوانین


تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۵/۷ - ۹:۹:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۵/۷ - ۱۴:۳۲:۴۶
قوانین

الف - این کتاب  شامل  آیین نامه های مصوب اداره کل آمار و ثبت احوال مربوط به سال ۱۳۱۹می باشد که شرایط ثبت وقایعی مانند تولد فوت ازدواج وگرفتن شناسنامه و گواهی فوت و ثبت  و بایگانی آنها و همچنین  همین گونه اتفاقات برای اتباع خارجی مقیم ایران  نیز شرح داده شده است.بطور مثال درفصل اول و ماده ۸ اهداف اولیه این اداره کل را توضیح داده است.

ب- فرمان این فرمان در تاریخ ۱۳۴۴/۸/۲۹توجه افکار عمومی به مساعدت همه افراد این مرز و بوم با مقامات

دولتی در حفاظت ازآثار باستانی و استفاده از امکانات بین المللی بوسیله وزارت فرهنگ وهنر موافقت توسط محمد رضا پهلوی شده است که ریاست عالیه آن نیز با شخص ایشان بوده است.؛ ماده ۸-ثبت وقایع به هیچ وجه نباید بعهده تعویق افتد ودر هر واقعه سال و ماه روز و ساعت آن قید میگردد.؛ماده ۱۹- هرگاه به علتی ثبت یک واقعه نا تمام بماند نماینده ثبت علت را در دفتر قید کرده و پس از ذکر تاریخ امضاء می نماید و به ثبت ناتمام ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ج- تک فرمان محمدرضا پهلوی با توجه به اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی مبنی بر تاسیس کتابخانه عمومی در تمام شهرها شامل سه ماده که توسط مهندس شریف امامی به مجلس سنا ابلاغ شد.


د- ضوابط تعیین بهای اراضی و مستحدثات تهران و شهر ری و شمیران باستناد تصویبنامه های صادره از طرف هیئت محترم وزیران این کتابچه شامل ضوابط بهای ساختمانها و مستحدثات که به وسیله وزارت کشور و وزارت آبادانی و مسکن تعیین ودر جلسه مورخ ۱۳۴۸/۵/۱۸به تصویب رسیده است جهت بهره برداری تهیه شده است.

نکات جالب این مجموعه ممیزی ودر آمد نوسازی که برای شهرداری پایتخت تدوین شده است تفاوت قیمتها است .ارزش معاملاتی  هرمتر مربع به ریال اراضی واقع در جبهه جاده نیاوران از نوار غربی منظریه تا میدان نیاوران سه هزار ریال است!!!!.

ه- منشور شهروندی حقوقی را که تمام  انسان‌ها  مستحق آن هستند را بیان می‌دارد، درنتیجه این حقوق به حقوقی گفته می‌شود که همگان در همه زمان‌ها و مکان‌ها از آن برخوردارند.