وکالتنامه معرفی نماینده

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۳/۱۳ - ۹:۴۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۳/۱۳ - ۹:۵۱:۵۷
وکالتنامه معرفی نماینده

وکالتنامه معرفی نماینده

 

اینجانب.................................فرزند....................................شماره شناسنامه  ..........................................صادره..................... کدملی............................................ به دلیل عدم امکان حضور در مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول مورخ 30/3/97 ، به آقای / خانم ....................................................... وکالت تام و تفویض میدهم از طرف اینجانب در مجمع فوق شرکت و نسبت به کلیه موضوعات مطروحه اعلام نظر و رای دهد.

 

                                                                                     نام و نام خانوادگی

                                                                                   امضاء یا اثر انگشت