تغییر نام "مدل‌های مفهومی خانواده اف.آر.بی.آر. " به "مدل‌های مفهومی کتابشناختی ایفلا"

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۲/۲۲ - ۱۰:۱۹:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۲/۲۲ - ۱۰:۳۷:۱۸
تغییر نام
عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی که در فراخوان عضویت "کارگروه بررسی اف.آر.بی.‌آر."در ایفلای 2017 پذیرفته شده بود، از تغییر نام این کارگروه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، سعیده اکبری داریان گفت: از زمان تدوین "مدل مرجع کتابخانه‌ای ایفلا (ال.آر.ام.)"یکی از دغدغه‌های"گروه بررسی اف. آر. بی. ‌آر" تعیین نام این مدل بوده است. با وجودی که ارتباط قوی سه مدل "اف.آر.بی.‌آر. (ملزومات کارکرد یپیشینه‌های کتابشناختی)" ، "فراد ‌(ملزومات کارکردی داده‌های مستند)" و "فرساد‌ (ملزومات کارکردی داده‌های مستند موضوعی)"با "ال.آر.ام." به وضوح در مدل جدید اذعان شده است اما "گروه بررسی اف.آر.بی.‌آر." به عمد کلمه اف.آر.بی.‌آر. و حتی اف.آر.را در نام مدل جدید به کار نبرد. زیرا "ال.آر.ام." درباره ملزومات کارکردی و پیشینه ها نیست و واژه کتابشناختی نیز محدودکننده است  بنابراین نام "مدل مرجع کتابخانه‌ای ایفلا (ال.آر.ام.)" برای شفافیت مطلب انتخاب شد و با وجودی که مدل مرجع کتابخانه‌ای توسط جامعه کتابداری تدوین شده است اما الزاما به داده‌های کتابخانه‌ای محدود نمی‌شود.

او ادامه داد: زمانی که"گروه بررسی اف.آر.بی.آر." تشکیل شد تنها مدل مفهومی منتشر شده اف.آر.بی.‌آر. بود. و گروه بررسی نام خود را از نام مدل اخذ کرده بود و با انتشار مدل های فراد و فرساد این نام باقی ماند و به"مدل های مفهومی خانواده اف.آر.بی.‌آر." گسترش یافت. با رونمایی از "مدل مرجع کتابخانه‌ای( ال.آر.ام.)" در ایفلای 2017 در لهستان ضرورت تغییر نام گروه که نمایانگر دامنه فعالیت‌های آن باشد احساس شد و سرانجام این فرایند طولانی به نتیجه رسید و درخواست گروه از ایفلا به تصویب رسید. از این پس به جای "مدل های مفهومی خانواده "اف.آر.بی.آر. مدلهای مفهومی کتابشناختی ایفلا"و به جای"گروه بررسی اف.آر.بی.‌آر." "گروه بررسی مدل‌های مفهومی کتابشناختی" به کار می رود. همچنین برای بررسی کل وب سایت گروه مذکور، کارگروهی متشکل از 5 نفر تشکیل شد.

گفتنی است در  این کارگروه نماینده سازمان اسناد وکتابخانه ملی از ایران  نیز حضور دارد.