المسالک و الممالک

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ - ۹:۵۲:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱/۸ - ۴:۵۲:۲۳
المسالک و الممالک
  •  محل نگهداري اثر: موزه ملي ايران
  • شماره ثبت اثر در آرشيو محل نگهداري آن: 3515
  • تاريخ ثبت در حافظه جهاني ايران: 1387 شمسي (2009 ميلادي)
  • شماره ثبت در دفتر ثبت حافظه جهاني ايران: 1005
  • توضيحات: نسخه المسالك و الممالك در سال1386 شمسي(2007 ميلادي) از سوي موزه ملي ايران به كميته ملي حافظه جهاني معرفي شد و در بهمن ماه 1387 شمسي (2009 ميلادي) در فهرست حافظه جهاني ايران به ثبت رسيد.
  • برگ پيشنهاد ثبت اثر در حافظه جهاني ايران