شاهنامه بایسنقری

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ - ۷:۲۳:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۹/۲۶ - ۹:۲۷:۵۴
شاهنامه بایسنقری
  • محل نگهداري اثر: كاخ موزه گلستان
  • شماره ثبت اثر در آرشيو محل نگهداري آن: 716
  •  تاريخ ثبت در حافظه جهاني ايران: 1387 شمسي (2009 ميلادي)
  • شماره ثبت در دفتر ثبت حافظه جهاني ايران: 1002
  • توضيحات: نسخه شاهنامه بايسنقري در سال 1384 شمسي (2006 ميلادي) از سوي كاخ موزه گلستان به برنامه حافظه جهاني معرفي شد، در سال 1386 (2007 ميلادي) در فهرست حافظه جهاني يونسكو به ثبت رسيد و در بهمن ماه 1387 شمسي(2009 ميلادي) در فهرست حافظه جهاني ايران ثبت شد.
  • برگ پيشنهاد ثبت اثر در حافظه جهاني ايران