وقف نامه ربع رشيدي

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ - ۵:۲۴:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۹/۲۶ - ۹:۵۳:۸
وقف نامه ربع رشيدي
  •  محل نگهداري اثر: كتابخانه مركزي تبريز
  • شماره ثبت اثر در آرشيو محل نگهداري آن: 3693
  • تاريخ ثبت در حافظه جهاني ايران: 1387 شمسي (2009 ميلادي)
  •  شماره ثبت در دفتر ثبت حافظه جهاني ايران: 1003
  • توضيحات: نسخه وقف نامه ربع رشيدي در سال 1384 شمسي (2006 ميلادي) از سوي كتابخانه مركزي تبريز به برنامه حافظه جهاني معرفي شد، در سال 1386 (2007 ميلادي) در فهرست حافظه جهاني يونسكوبه ثبت رسيد و در بهمن ماه 1387 شمسي(2009 ميلادي) در فهرست حافظه جهاني ايران ثبت شد.
  • برگ پيشنهاد ثبت اثر در حافظه جهاني ايران