نمایش دو جلد نسخه خطی به مناسبت بزرگداشت شیخ مفید در موزه کتاب و میراث مستند

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۹/۱۰ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۲/۹ - ۹:۳۴:۵۹
نمایش دو جلد نسخه خطی به مناسبت بزرگداشت شیخ مفید در موزه کتاب و میراث مستند
در بزرگداشت شیخ مفید دو نسخه کتاب خطی ارزشمند در موزه کتاب و میراث مستند ایران به نمایش درآمد.
به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، به مناسبت نهم آذرماه، روز بزرگداشت شیخ مفید، از علمای برجسته شیعه در سده ۴ هجری قمری، دو جلد نسخه خطی ارزشمند از مخزن کتابهای خطی و نادر با عنوان "اوائ‍ل‌ ال‍م‍ق‍الات‌ ف‍ی‌ ال‍م‍ذاه‍ب‌ ال‍م‍خ‍ت‍ارات" و "ال‍ن‍ُکَ‍ت‌ الاع‍ت‍ق‍ادی‍ة" در موزه کتاب و میراث مستند ایران در معرض دید مخاطبین قرار گرفت.
"اوائ‍ل‌ ال‍م‍ق‍الات‌ ف‍ی‌ ال‍م‍ذاه‍ب‌ ال‍م‍خ‍ت‍ارات" اثرِ م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ن‍ع‍م‍ان‌ ش‍ی‍خ ‌م‍ف‍ی‍د و شامل ‏م‍ق‍الاتی در م‍ب‍اح‍ث‌ ک‍لام‍ی‌ و اص‍ول‌ اع‍ت‍ق‍ادی، ه‍م‍راه‌ ب‍ا ب‍ی‍ان‌ تفاوت¬های متکلمان شیعی، معتزله و دیگر فرقه¬های کلامی است. این اثر با کت‍ابتِ‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ ه‍ش‍ت‍رودی‌ ت‍ب‍ری‍زی‌ استنساخ 1335 قمری، در ن‍ج‍ف‌ اش‍رف و به خ‍طِ ن‍س‍خ، مکتوب شده است.
همچنین نسخه "ال‍ن‍ُکَ‍ت‌ الاع‍ت‍ق‍ادی‍ة" اثرِ م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ن‍ع‍م‍ان‌ ش‍ی‍خ ‌م‍ف‍ی‍د، رس‍ال‍ه‌ای‌ در پنج اصل اعتقادی و در پ‍ن‍ج‌ ف‍ص‍ل است که ف‍ص‍ل‌ اول؛‌ م‍ع‍رف‍ت‌ خ‍دا و ص‍ف‍ات‌ ث‍ب‍وت‍ی‍ه‌ و س‍ل‍ب‍ی‍ه‌ او، ف‍ص‍ل‌ دوم‌؛ ع‍دل‌، ف‍ص‍ل‌ س‍وم‌؛ ن‍ب‍وت‌، ف‍ص‍ل‌ چ‍ه‍ارم‌؛ ام‍امت‌ و ف‍ص‍ل‌ پ‍ن‍ج‍م‌ درباره م‍ع‍اد به خ‍طِ ن‍س‍ت‍ع‍ل‍ی‍ق نوشته شده است.
گفتنی است دو نسخه ذکر شده به مدت 10 روز در موزه کتاب و میراث مستند ایران در معرض دید عموم قرار دارد.