گزارش صدروزه از اقدامات رعایت حقوق شهروندی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۱۲/۴ - ۲۰:۱۹:۱۹
گزارش صدروزه از اقدامات رعایت حقوق شهروندی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
http://nlai.ir/portals/0/files/pdf/azar-1396.pdfدر راسـتای شـکلگیری «حکمرانـی خـوب» وپاسـخگویی بـه نیازهـای مـردم و در جهـت رعایـت حقـوق شـهروندی، سـازمان اسـناد و کتابخانـه ملـی جمهـوری اسـلامی ایران کـه نهـادی آموزشـی، علمـی، پژوهشـی وخدماتـی اسـت و موظـف به پاسـخگویی بـه بخشـی از حقـوق مـردم در حـوزه اطلاع رسـانی اسـت.
در راسـتای شـکلگیری «حکمرانـی خـوب» وپاسـخگویی بـه نیازهـای مـردم و در جهـت رعایـت حقـوق شـهروندی، سـازمان اسـناد و کتابخانـه ملـی جمهـوری اسـلامی ایران کـه نهـادی آموزشـی، علمـی، پژوهشـی وخدماتـی اسـت و موظـف به پاسـخگویی بـه بخشـی از حقـوق مـردم در حـوزه اطلاع رسـانی اسـت.
 
به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ، به همین منظور این سازمان گزارش صدروزه خود را در زمینه رعایت حقوق شهروندی منتشر کرده است. 
متن این گزارش را می‌توانید از ایــــنـــــجــــا خوانید.