انقلاب مشروطه در آیینه مطبوعات / قسمت اول

تاریخ انتشار: ۱۵۵/۱/-۲۸۳ - ۸:۳:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۸/۲۳ - ۸:۲۴:۵۵
انقلاب مشروطه در آیینه مطبوعات / قسمت اول
تصاویر نشریات از اوضاع اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ایران

در تاریخ جهان انقلاب های زیادی اتفاق افتاده،  تحلیل انقلاب ها در هر زمان و هر قاره و کشور،  ویژگی های خود را دارد،  و به گذر های تاریخ اجتماعی آن سرزمین بستگی دارد.  یکی از مهمترین انقلاب های ایران، انقلاب مشروطه است. در انقلاب مشروطه و تاسيس مجلس شوراي ملي، نخبگان سياسي و ساير اصلاح‌طلبان، فارغ از عقايد و باورهاي متفاوت، هم‌صدا با يكديگر براي از ميان بردن استبداد و برقراري عدالت كوشيدند و توانستند با حمايت گستردة توده‌هاي مردم، نهضت را به پيش برند و شاه را به قبول مشروطه وادارند که سرانجام مظفرالدین شاه قاجار در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ فرمان انقلاب مشروطه را امضا کرد.
نخستین مجلس در 14مهرماه 1285ش. گشايش يافت. نمايندگاني كه به مجلس راه يافتند از ميان شاهزادگان، علما، تجار، اعيان، پيشه‌وران و كسبة معمولي و زرتشتيان ( يك زرتشتي) بودند. اما روستائيان در مجلس نماينده‌اي نداشتند. زنان نيز در آن دوره گر چه در جنبش مشروطه فعالانه شركت كردند اما به مجلس راه نيافتند. نخستین قانون اساسي نیز در دي 1285ش به امضاي مظفرالدين شاه رسيد. در اين قانون به هيچ عنوان از آزاديهاي فردي و اجتماعي و حقوق فطري و طبيعي صحبتي به ميان نيامد.
پس از مرگ مظفرالدین شاه، ولیعهد او محمدعلی میرزا شاه شد و از همان ابتدا به مخالفت با مشروطه و مجلس پرداخت. او در مراسم تاجگذاری خود نمایندگان مجلس را دعوت نکرد.
محمد علی شاه با فرستادن کلنل لیاخوف فرمانده بریگاد قزاق برای حمله به مجلس رسما مخالفت خود را با مجلس اعلام کرد. لیاخوف با نیروهایش مجلس را محاصره کردند و ساختمان مجلس و مدرسه سپهسالار را در ۲۳ جمادی‌الاول ۱۳۲۶ (۲ تیر ۱۲۸۷/‏۲۳ ژوئن ۱۹۰۸) به توپ بستند. وکلا از مجلس پراکنده شدند و عده زیادی از مدافعان مجلس در این حمله کشته شدند. محمدعلی شاه، لیاخوف را به عنوان حاکم نظامی منصوب کرد و به تعقیب نمایندگان و دیگر آزادیخواهان پرداخت. ملک المتکلمین و میرزا جهانگیرخان و قاضی ارداقی را در باغشاه پس از شکنجه در برابر محمدعلی شاه کشتند.
اداره کل اطلاع رسانی کتابخانه ملی به مناسبت گرامی داشت انقلاب مشروطه اقدام به برگزاری نمایشگاه مجازی با عنوان "انقلاب مشروطه در آیینه مطبوعات" نموده است.