آمار اهدا منابع از سوی سازمان ها در بهمن ماه 1395

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۸/۹ - ۶:۴۳:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۹/۲۰ - ۸:۱۰:۵۸
آمار اهدا منابع از سوی سازمان ها در بهمن ماه 1395

در بهمن ماه 1395تعداد 46761 نسخه منبع اطلاعاتی از سوی نهادها /سازمانها /اشخاص و..

به گروه مبادله و اهداء مدیریت فرآهم آوری منابع کتابی اهدء شد.

  • 14262  نسخه کتاب فارسی
  • 702  نسخه کتاب لاتین 
  • 1003 نسخه نشریه فارسی
  • 38  نسخه نشریه لاتین 
  •  30676  نسخه منبع غیر کتابی فارسی 
  •  80  نسخه سایر زبانها

این منابع پس از بررسی و ساماندهی اطلاعات به گروه مخازن و یا سایر کتابخانه ها اهداء می شود.