اهدا نشریات به مناطق محروم و موسسات خیریه در سال 1396

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۸/۹ - ۶:۲۵:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۲/۱ - ۱۱:۸:۴۲
اهدا نشریات به مناطق محروم و موسسات خیریه در سال 1396

ارسال مجلات برگشتی وزارت ارشاد اسلامی به ارزش 10.000.000.000 ریال به مناطق محروم و موسسات خیریه


مدیریت فراهم آوری منابع کتابی و پیایندها با هماهنگی های به عمل آمده و پس از برگزاری جلسات متعدد با مسؤلین وزارت ارشاد اسلامی در مجموع 194.000 نسخه به ارزش 10.000.000.000 ریال از مجلات برگشتی این وزارت را به مناطق محروم و دورافتاده و مؤسسات خیریه و همچنین مراکز استانی کتابخانه ملی اهداء کرد.