مرمت منابع آسیب دیده

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۸/۸ - ۷:۲۶:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۸/۸ - ۷:۳۴:۵۵
مرمت منابع آسیب دیده

مرمت به معناي باز سازي فيزيكي از طريق ترميم قسمت هاي صدمه ديده و تغيير يافته و باز گرداندن شرايط اوليه به سند در حد امكان است .

بسياري از اسناد و منابع مكتوب در اثر گذشت زمان و نحوه نگهداري نادرست يا استفاده از مواد اوليه نامرغوب جهت ساخت آن ها دچار آسيب و تخريب مي شوند. دامنه اين تخريب ها  بسيار متنوع است  و مي تواند از يك چين خوردگي يا تاخوردگي ساده تا پارگي هاي بخش هايي از سند، شكننده يا پوسيده شدن آن، پخش شدگي جوهر، ريختگي بخش هايي از سند و ... متفاوت باشد.

در امر مرمت آثار ؛ اصولي از قبيل حفظ اصالت و نظم فيزيكي سند ؛امكان بازيابي مجدد ؛عدم تغيير ابعاد سند و بطور كلي مرمت صحيح و علمي آن ها امري لازم و ضروري است  كه بايد مورد توجه قرار گيرد.

  • مرمت كتاب ها و دست نوشته هاي خطي آسيب ديده     
  • مرمت جلدهاي چرمي آسيب ديده     
  • تعويض جلدهاي بسيار آسيب ديده نسخه هاي خطي     
  • ساخت سطح شيب دار حفاظتي و جعبه هاي حفاظتي