آسیب شناسی و آسیب زدایی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۸/۸ - ۵:۸:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ - ۱۰:۳۸:۵۷
آسیب شناسی و آسیب زدایی

به دليل سرعت بسيار زياد تخريب آثار توسط فرايند هاي فرسودگي شيميائي ؛بيولوژيكي و زيست محيطي ؛تعيين نوع آسيب ها ؛چگو نگي رفع آسيب ها  و اعمال روشهاي حفاظتي مي تواند ازتخريب  بيشتر منابع  جلوگيري  نمايد خدمات ارائه شده در اين قسمت شامل موارد زير است كه بر طبق تعرفه هاي تعيين شده به متقاضيان ارائه مي شود :
•ارائه مشاوره هاي فني و تخصصي در خصوص شيوه هاي صحيح حفظ و نگهداري آثار به مراكز دولتي و خصوصي.
• اجراي طرح هاي پشتيباني و نظارت در زمينه راه اندازي و تجهيز بخش آفت زدائي ، كارگاه مرمت و آزمايشگاه آسيب شناسي.
•انجام آزمايش هاي تخصصي بر اساس استاندارد هاي بين المللي در زمينه ساختار فيزيكي و شيميائي آثار كاغذي )آزمايش گراف سي ،هرزبرگ  ،باقيمانده قليائي ،pH استخراجي كاغذ، فرسودگي تسريع شده  ،تست كشش و…)
• پايش محيطي مخازن آرشيو ها و كتابخانه هاي عمومي و خصوصي


هواي كليه مخازن نگهداري منابع آرشيوي و كتابخانه اي به دلايل متعدد مي تواند دچار آلودگي هاي بيولوژي و شيميائي شوند به همين علت بررسي سطوح آلودگي در دوره هاي  زماني مشخص و انطباق آن با سطوح استاندارد ؛ از اهميت ويژه اي در حفاظت منابع با ارزش بر خوردار است . در پايش هاي محيطي بر طبق تجزيه و تحليل آماري ؛ اطلاعات بدست آمده در خصوص تعداد واحد هاي تشكيل دهنده كلني آلودگي بيولوژيكي  در واحد حجم هوا ي مخازن از نظر قرار گرفتن در سطوح ايده ال و يا رسيدن به خطوط هشدار و بحران   مورد بررسي قرار مي گيرد تا در موارد مقتضي اقدامات اصلاحي مورد نياز براي رفع آلودگي از مخازن  صورت گيرد.

 

انجام خدمات آزمايشگاهي اسناد آسيب‌ديده  شامل :

• نمونه برداري از آثارآلوده و شناسائي نوع آلودگي هاي بيولوژيكي

• بر طرف نمودن الحاقات اضافي (مرمت هاي قديمي ) با استفاده از ابزار و حلال هاي مناسب

•پاكسازي و زودودن عوامل مخرب از روي آثار مكتوب با استفاده از محلول هاي مناسب

 •تعيين pH (اسيديته ) و اسيد زدائي آثار شكننده