دویست و شصت و یکمین جلسه شورای اسناد ملی برگزار شد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۴/۱۹ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۹:۲۱:۴۱
 دویست و شصت و یکمین جلسه شورای اسناد ملی برگزار شد
دويست و شصت و يكمين  جلسه شوراي اسناد ملي كشور با حضور معاون اسناد ملي سازمان اسنادوكتابخانه ملي ودبير شورا دكتررضا داوري اردكاني,معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم تحقيقات و فناوري,دادستان ديوان محاسبات ومعاون حقوقي,امور مجلس واستان هاي معاونت توسعه مديريت وسرمايه انساني رئيس جمهوربه عنوان اعضاي اين شوراتشكيل شد.
 
در اين جلسه فرم هاي "درخواست مجوز امحاي اوراق راكد"وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ;وزارت كشور ;وزارت جهاد كشاورزي و سازمان حفاظت محيط زيست "مورد بررسي قرار گرفت كه طي آن 5رديف انتقالي, 6رديف امحائي،9رديف امحائي مشروط به تصويب رسيد.