انتصاب جدید در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۵/۲۰ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۹:۱۷:۳۹
انتصاب جدید در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

با حكم دكتر صلاحي، رئيس سازمان اسناد و كتابخانه جمهوري اسلامي ايران، آقاي عيسي كشاورز به سمت مشاور رئيس و مدير كل حوزه رياست ،  روابط عمومي و اموربين الملل سازمان منصوب شد.
عيسي كشاورز دانشجوي دكتري مديريت و برنامه ريزي فرهنگي و پيش از اين مدير كل دفتر آموزش و توسعه فعاليت هاي هنري و سرپرست دبيرخانه كارگروه مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بوده است.