نشست اعضای مهتاب درگنجینه اسناد ملی ایران


تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۶/۲۸ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۹:۸:۴۳
نشست اعضای مهتاب درگنجینه اسناد ملی ایران

نشست اعضاي مجمع هماهنگي مراكز تاريخ پژوهي و با نكهاي اسنادي (مهتاب) يكشنبه 27 شهريور ماه در ساختمان گنجينه اسناد ملي برگزار شد.
در اين نشست مسائل تاريخي و اسنادي كشور مورد بحث و نظر قرار گرفت و چندين مصوبه داشت. فعالتر شدن مراكز تاريخ پژوهي و اسنادي كشور، گسترش همكاري ميان اعضاء و تلاش براي ارتباط موثرتر و گسترده تر ميان مراكزعلمي و فرهنگي از مصوبات اين جلسه بود.
اعضاي مجمع علاوه برمصوبات، برنامه هاي آينده مهتاب همچون برنامه ريزي براي فعاليت هاي مشترك علمي، تاريخي و اسنادي، پذيرش اعضاي جديد از ساير مراكز اسنادي و تاريخي كشور و تجديد ساختار مهتاب در راستاي بهبود عملكرد آن را مشخص كردند.
همچنين دكتر اسحق صلاحي رياست محترم سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران به اتفاق آرا به عنوان دبير كل جديد مجمع هماهنگي مراكز تاريخ پژوهي و با نكهاي اسنادي (مهتاب) انتخاب شد.