اسحق صلاحی رئیس سازمان اسناد وکتابخانه ملی درهمایش بزرگداشت روز حافظ ؛ حافظ متعلق به تمام بشریت


تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۷/۱۹ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۹:۰:۲۸
اسحق صلاحی رئیس سازمان اسناد وکتابخانه ملی درهمایش بزرگداشت روز حافظ ؛ حافظ متعلق به تمام بشریت
اسحق صلاحي رئيس سازمان اسناد وكتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران با حضور درنشست علمي همايش بين المللي بزرگداشت يادروز حافظ درشيراز با طرح اين پرسش كه راز و ماندگاري حافظ كه بعد از ۷۰۰سال نه تنها درايران بلكه درشرق وغرب از ماوراءالنهرتا بين النهرين از قفقاز تا شبه قاره هند حافظ را مي شناسند؛ به ويژگي هاي شعري حافظ اشاره كرد و گفت : به قول گوته شاعر آلماني :سخن حافظ تا ابديت زنده اما چگونه و چرا.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلام ايران دكتر صلاحي در ادامه خداوند را نخستين شاعر عالم هستي بيان كرد وافزود : همنوايي حافظ با طبيعت وبه كار گرفتن كلمات قرآني دراشعارش رمز خلق اين معاني واشعار است كه حافظ به تقليد از خداي سبحان ودر پاسخ به نداي درون كه فطرت مضامين بلند ومفاهيم غني ديني را درقالب كلمات بيان كرد.
رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي ؛ حافظ را مقلد قرآن وطبيعت وفطرت دانست وگفت : عقايد الهي حافظ واستمداد از قرآن واشارات آن؛وانس گرفتن وي با كتاب الهي وتفال با آن؛ را راز ماندگاري حافظ است
رئيس سازمان اسناد وكتابخانه ملي ايران گفت:حافظ محدود به سرزمين ايران نيست طوري كه دركشورها وفرهنگ هاي مختلف حافظ را خوب مي شناسند وحتي ديوانش را به عنوان هديه اي ارزشمند به نوعروسان مي بخشند.
وي اظهار داشت : افراط وتفريط ها كه دررابطه با حافظ صورت گرفته نه نفعي براي جامعه دارد ونه فرهنگ جامعه ؛ به نحوي كه مقام معظم رهبري درفرمايشات خود اين گونه فرموده اند كه : متاسفانه در دوره ي اخير دراين چهل ؛پنجاه سال اخير-كتابهايي نوشته شده كه دراين كتابها اين بي نظري وبي غرضي رعايت نشد ومطالبي نوشته شد وگفته شد كه حقا وانصافا بعضي از آنها؛جفاي به حافظ است.
رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي در پايان گفت : بعضي بي بصري درمقابل حافظ است وانسان حيرت مي كند كه چرا بايستي اين حرفها به ذهن كسي خطور كند؟ حافظ را كافر وبي دين وزنديق ومنكر آخرت واز اين قبيل چيزها معرفي كردند.پس ضمن پرهيز از افراط وتفريط پاسخ سوال را بايد دريك جمله بيان كردواينكه فاعليت فاعل كه اسلام وقرآن بود وقابليت قابل كه ظرفيت وجودي حافظ موجب ماندگاري حافظ شد.