از ابتدای سال اتفاق افتاد: میزبانی کتابخانه ملی از نزدیک به دوهزارو چهارصد بازدیدکننده


تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۸/۱۰ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۸:۴۹:۵۴
از ابتدای سال اتفاق افتاد: میزبانی کتابخانه ملی از نزدیک به دوهزارو چهارصد بازدیدکننده

كتابخانه ملي در هفت ماه ابتدايي سال 1390 ميزبان دوهزاروسيصدوشصت و سه نفر از بازديدكنندگان در قالب گروه هاي مختلف بازديدكننده بود.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا. در اين بازديدها كتابخانه ملي ميزباني فرهيختگاني همچون اساتيد دانشگاه، دانشجويان و پژوهشگران را بر عهده داشت.
از نكات قابل توجه بازديد 45 درصدي جامعه دانشگاهي و پژوهشگران از كل جامعه بازديدكننده كتابخانه ملي است.
همچنين نزديك به 30 درصد از بازديدكنندگان در مدت مذكور را دانش آموزان تشكيل مي دهند. در ادامه مي توان به بازديد 7 درصدي كتابداران، 6 درصدي كارمندان مراكز دولتي و 4 درصدي مراكز خصوصي و بازديدهاي شخصي اشاره كرد.
قابل ذكر است كه در اين مدت روابط عمومي سازمان ميزبان 173 نفر ميهمان خارجي نيز بود كه نزديك به 20 درصد آنها داراي جايگاه ديپلماتيك هستند.