بازدید جمعی از بانوان فارسی پژوه مصری از غرفه سازمان


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۲/۱۹ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۷:۴۶:۵۶
بازدید جمعی از بانوان فارسی پژوه مصری از غرفه سازمان
تعدادي از بانوان فارسي پژوه مصري امروز ( 20 ارديبهشت 91 ) از غرفه سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ايران بازديد كردند.
تعدادي از بانوان فارسي پژوه مصري امروز ( 20 ارديبهشت 91 ) از غرفه سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ايران بازديد كردند.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ايران در اين بازديد شيرين غيته استاد دانشگاه عين الشمس مصر به همراه همكاران خود و تعدادي از دانشجويان زبان و ادبيات فارسي از بخشهاي مختلف غرفه سازمان بازديد كردند و با وظايف هر بخش نيز از نزديك آشنا شدند. همچنين حضور اين هيأت دانشگاهي مصري در بخش انتشارات، منتج به خريد مجموعه پنج جلدي فهرست نسخه هاي خطي شد.
در پايان اين بازديد دو نفر از نمايندگان دانشگاهيان مصري با حضور در بخش VIP با مسئول غرفه درباره چگونگي بهره¬مندي از منابع سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ايران گفتگو كردند.
شايان ذكر است اين گروه دانشگاهي بخشي از گروه 65 نفري دانشگاهيان مصري هستند كه به دعوت وزارت امور خارجه در ايران به سر مي برند.