جزئیات روش نوین رده بندی منابع دیداری و شنیداری سازمان اسناد و کتابخانه ملی، اعلام شد


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۴/۲۰ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۷:۳۲:۳۹
جزئیات روش نوین رده بندی منابع دیداری و شنیداری سازمان اسناد و کتابخانه ملی، اعلام شد
كارگروه شيوه نامه رده بندي منابع ديداري و شنيداري، مستقر در اداره كل اطلاع رساني و ارتباطات سازمان اسناد و كتابخانه ملي، شيوه نامه رده بندي منابع ديداري و شنيداري مورد استفاده خود را اعلام كرد.
كارگروه شيوه نامه رده بندي منابع ديداري و شنيداري، مستقر در اداره كل اطلاع رساني و ارتباطات سازمان اسناد و كتابخانه ملي، شيوه نامه رده بندي منابع ديداري و شنيداري مورد استفاده خود را اعلام كرد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا. به منظور ساماندهي منابع ديداري و شنيداري در مخزن حامل هاي مغناطيسي در آرشيو ملي و پس از بررسي شرايط فيزيكي مخزن، تعداد و تنوع منابع موجود و با توجه به اطلاعات موجود در وبگاه ها و رده بندي تعدادي از منابع، نوعي روش چيدمان ويژه، براي اين نوع مواد اطلاعاتي در نظر گرفته شد.
در اين روش اساس چيدمان منابع در مخزن حامل هاي مغناطيسي بر اساس فيزيك و نوع آنها است و محل استقرار آنها نيز پيش از رده بندي توسط آرشيويست معين شده و آدرس دهي خواهد شد. ديگر اجزاء اين رده بندي، اصلي يا كپي بودن حامل، شماره ثبت و سال توليد است.
شايان ذكر است، اين روش از روش هاي رده بندي روسو اقتباس شده و بر اساس شرايط موجود، بهينه سازي گشته است.