درخواست مجوز امحاء اوراق راکد با تکمیل و ارسال فرم های مخصوص قابل اجراست


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۷/۳۰ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۶:۵۸:۵۱
درخواست مجوز امحاء اوراق راکد با تکمیل و ارسال فرم های مخصوص قابل اجراست
در دويست و پنجاه و هفتمين جلسه شوراي اسناد ملي كشور مقرر شد صدور مجوز امحاء اوراق راكد با تمكيل و ارسال فرم هاي مخصوص توسط سازمان ها و وزارتخانه ها اجرايي شود.
در دويست و پنجاه و هفتمين جلسه شوراي اسناد ملي كشور مقرر شد صدور مجوز امحاء اوراق راكد با تمكيل و ارسال فرم هاي مخصوص توسط سازمان ها و وزارتخانه ها اجرايي شود.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران دويست و پنجاه و هفتمين جلسه شوراي اسناد ملي كشور در حالي برگزار شد كه در آن كارشناسان و خبرگاني از معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري، مركز آموزش و پژوهش هاي بين المللي وزارت امور خارجه و معاون دادستان كل كشورحضور داشتند و دبيري شورا نيز با معاون اسناد ملي بود.
در اين جلسه اخذ مجوز عمومي مربوط به شش رديف مطرح و مورد بررسي قرار گرفت كه طي آن دو رديف انتقالي و سه رديف امحايي تصويب شد و يك رديف نيز اختصاصي تشخيص داده شد.
خاطرنشان مي شود جلسه هاي شوراي اسناد ملي به عنوان مهم ترين جلسه در اين زمينه همه ماهه در محل ساختمان گنجينه اسناد سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران برگزار مي شود و علاوه بر موضوعات اساسي اسنادي كشور، در زمينه حفظ يا امحاء آن نيز توسط كارشناسان خبره، تصميم گيري مي شود.