دست خط محمدشاه قاجار در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ترمیم شد


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۹/۱۸ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۶:۴۴:۱۲
دست خط محمدشاه قاجار در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ترمیم شد
يك برگ از فرامين محمدشاه قاجار مربوط به تاريخ 1323 ه.ق، در اداره كل حفاظت و نگهداري مرمت معاونت اسناد، بازسازي گرديد.
يك برگ از فرامين محمدشاه قاجار مربوط به تاريخ 1323 ه.ق، در اداره كل حفاظت و نگهداري مرمت معاونت اسناد، بازسازي گرديد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، اين سند توسط اشخاص حقيقي براي كار مرمت و بازسازي در اختيار اداره كل حفاظت و نگهداري قرار گرفته و ابعاد آن 5/10 × 16 سانتيمتر است.
آسيب ديدگي هاي آن قبل از ترميم، شامل ريختگي‌هاي متعدد در اطراف سند و همين طور لايه پشتيبان كاغذي بودكه به صورت غيراصولي در پشت سند كشيده شده و باعث آسيب‌ديدگي بيشتر به اثر گرديده بود.
كارشناسان اداره كل حفاظت و نگهداري معاونت اسناد ملي، به منظور آسيب زدايي پس از انجام اقدامات اوليه شامل نمونه برداري، غبارزدايي و اسيدزدايي، لايه پشتيبان را به آرامي از پشت سند جدا كرده و سپس آن را با استفاده از كاغذ همرنگ و هم ضخامت سند، مرمت نمودند.
عكس ها مبين وضعيت سند گفته شده در قبل و يعد از مرمت است.
خاطرنشان مي شود سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، اين آمادگي را دارد تا به منظور حفاظت از اسناد تاريخي كشور، نسبت به دريافت و يا حريد آن از اشخاص حقيقي و يا حقوقي اقدام كند.