تشدید اسلام زدایی از مهم ترین اهداف انقلاب سفید در ایران بود


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۹/۲۰ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۶:۴۲:۳۵
تشدید اسلام زدایی از مهم ترین اهداف انقلاب سفید در ایران بود
دكتر "جواد منصوري" اولين فرمانده سپاه بعد از انقلاب اسلامي كه در سومين نشست از مجموعه نشست هاي پنجاهمين سال آغاز نهضت امام خميني (ره) سخنراني مي كرد، سياست هاي آمريكا در انقلاب سفيد را در سه محور سياسي، اقتصادي و فرهنگي توصيف و گفت: در حوزه فرهنگي تشديد اسلام زدايي از برنامه هاي مهمي بود كه با جديت دنبال مي شد.
دكتر "جواد منصوري" اولين فرمانده سپاه بعد از انقلاب اسلامي كه در سومين نشست از مجموعه نشست هاي پنجاهمين سال آغاز نهضت امام خميني (ره) سخنراني مي كرد، سياست هاي آمريكا در انقلاب سفيد را در سه محور سياسي، اقتصادي و فرهنگي توصيف و گفت: در حوزه فرهنگي تشديد اسلام زدايي از برنامه هاي مهمي بود كه با جديت دنبال مي شد.
بعد از انتخابات امريكا و اعلام سياست هاي جديد آن مبني بر فضاي باز سياسي، آزادي مطبوعات و احزاب و آزادي اجتماعات، شاه اصول انقلاب سفيد را براي اجراي سياست هاي آمريكا در ايران طراحي و اجرا مي كند.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، اين نشست كه امروز سه شنبه 21 آذرماه با حضور دكتر اسحق صلاحي رئيس، معاونان، مديران سازمان اسناد و كتابخانه ملي و جمعي از پژوهشگران تاريخ و انقلاب اسلامي برگزارشد، دكتر منصوري با اشاره به لايحه انجمن هاي ايالتي و ولايتي و انقلاب سفيد به عنوان دو چالش بزرگ بين روحانيت و انقلاب اسلامي، گفت: اگر چه اين دو به ظاهر متجددانه و در راستاي پيشرفت كشور بود، ولي منتقدين اين اصول معتقدند، اتفاقات پشت پرده به نفع ملت ايران نبوده است.
وي افزود: بعد از انتخابات آمريكا و روي كار آمدن كندي به عنوان سياستگذار جديد برنامه هاي آمريكا، سياست هاي خارجي و داخلي ايران به طور كلي دگرگون شد و سياست هاي جديد آمريكا مبني بر فضاي باز سياسي، آزادي مطبوعات و احزاب و آزادي اجتماعات در ايران توسط شاه و تحت عنوان اصول انقلاب سفيد در ايران طراحي و اجرا شد.
وي با اشاره به شكست شاه در خصوص لايحه انجمن هاي ايالتي و ولايتي و مبارزه روحانيون و مردم با اين لايحه، افزود: اگر چه رژيم در اين خصوص عقب نشيني كرد، ولي متعهد به اجراي آن در ايران بود.
منصوري ادامه داد: شاه براي انقلاب سفيد با شعاري وارد ميدان شد كه بتواند همه مردم را جذب كند و حمايت مردمي را داشته باشد و براي همين 6 اصول را براي انقلابي كه پيش از آن امريكايي ها خبر آن را داده بودند، طراحي كرد.
وي اضافه كرد: در حوزه اقتصادي نيز با توجه به اينكه جامعه ايران فئودال و بسته بود، به زعم آمريكايي ها براي نظام سرمايه داري آمريكا سودي نداشت و هماهنگ با سياست هاي آن ها نبود و بنابراين اصولي را براي اين تغييرات درنظر گرفتند.
منصوري ايجاد طبقه متوسط در ايران كه سودي براي نظام سرمايه داري آمريكا داشته باشد را مهم ترين هدف در بحث اقتصادي دانست و افزود: اگر چه آمريكايي ها با هدف شكل دادن به ارزش ها و اعتقادات مردم از طريق بازار و برنامه هاي رسانه اي به ايجاد طبقه متوسط دست زدند، اما در عمل اين طبقه در اختيار مبارزات شيعي قرار گرفت و ريشه اصلي انقلاب اسلامي را تشكليل داد.
وي ادامه داد: به طوري كه دو روز پس از پيروزي انقلاب اسلامي رئيس سازمان اطلاعات آمريكا(سيا) اعلام كرد ما در قبال قضايايي كه در ايران اتفاق افتاده، نمي دانيم چه بگوييم، زيرا اتفاقي عجيب و باورنكردني است.
اين پژوهشگر تاريخ معاصر ايران افزود: اگرچه سياست هاي ايران تحت تاثير انتخابات آمريكا بود، اما به دليل امكان پذير نبودن اجراي برنامه ها در فضاي باز سياسي و اجتماعي، دستور به شدت دستگيري ها، تبعيدها و شكنجه ها دادند.
وي با اشاره به سخنراني تهديد آميز و توهين آميز شاه به علما و روحانيون و مذهبي ها بعد از رفراندوم و خطاب آنها با عنوان ارتجاع سرخ و سياه، ادامه داد: قدرتي كه روحانيون و مذهبي ها در مقابل رژيم شاه پيدا كردند از جمله پيامدهايي بود كه انقلاب سفيد به همراه داشت.
منصوري اتحاد آمريكا و شوروي براي اولين بار پس از جنگ جهاني دوم را از ديگر اثرات رفراندوم انقلاب سفيد دانست و گفت: پيش از اين، آمريكا و شوروي روبروي هم بودند و براي اولين بار براي مقابله با ملت ايران متحد شدند و حمايت خود را در مقابل روحانيون از شاه بيشتر كردند.
معاون پژوهشي مركز اسناد انقلاب اسلامي متحد شدن جريانات غرب گرا، ضدمذهبي و بي تفاوت ها را با جريان مذهبي ها در راهپيمايي خرداد 1342 در روز عاشورا از ديگر پيامد هاي رفراندم انقلاب سفيد دانست و افزود: در اين راهپيمايي ها همه ديدند كه چگونه باسوادان، بي سوادان، معلم، كاسب، تاجر، ارتشي با لباس شخصي و مردم عادي در كنار هم حضور داشتند و تمايل آنها به مذهب و روحانيت بيشتر شد به طوري كه آرام آرام حضرت امام خميني (ره) به عنوان رهبر در بين مردم معرفي شد.
وي عدم كفايت دستگاه هاي امنيتي شاه در تامين امنيت شاه و مملكت در آن سال ها را موجب حضور موساد و دستگاه جاسوسي اسرائيل در ايران دانست و ادامه داد: پس از مبارزات مردمي در آن سال ها براي اولين بار موساد در سال 1342 در ساواك دفتر گرفت و بازجوهايي از ايران براي آموزش به اسرائيل رفتند و ابزار و آلات شكنجه از اسرائيل وارد ايران شد.

اولين فرمانده سپاه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي تغيير نام انقلاب سفيد به انقلاب شاه و مردم را راه گريز شاه از شكست در برابر مردم عنوان كرد و افزود: هنگامي كه شاه ديد اين انقلاب با اين اسم جواب نمي دهد و روحانيون اعتبار بيشتري يافتند، براي تظاهر به صداقت و نزديكي بين مردم و شاه از اين عنوان استفاده كرد تا مردم را از روحانيت جدا كند كه البته موفق نشد.
گفتني است در پايان سخنراني دكتر جواد منصوري، وي به سوالات حاضران در جلسه پاسخ دادند و قرار شد تببين اصول انقلاب سفيد و توضيحات تكميلي در نشست آينده مورد بحث قرار بگيرد.