خط مشی مجموعه سازی دیجیتال در کتابخانه ملی تدوین شد


تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۸/۵ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۵:۱۹:۸
خط مشی مجموعه سازی دیجیتال در کتابخانه ملی تدوین شد
استانداردهاي ديجيتال سازي و خط مشي مجموعه سازي ديجيتال در كارگروه هاي تخصصي كتابخانه و اسناد ديجيتال سازمان اسناد و كتابخانه ملي تدوين شد.
استانداردهاي ديجيتال سازي و خط مشي مجموعه سازي ديجيتال در كارگروه هاي تخصصي كتابخانه و اسناد ديجيتال سازمان اسناد و كتابخانه ملي تدوين شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، تدوين خط مشي مجموعه سازي ديجيتال با توجه به اولويت هاي محتوايي سازمان براي ديجيتال سازي به پايان رسيده كه آن نيز به زودي در سايت سازمان قرار مي گيرد.
هم چنين استاندارد ديجيتال سازي براي تبديل منابع آنالوگ به ديجيتال مراحل نهايي خود را در كارگروه استانداردهاي كتابخانه و اسناد ديجيتال طي مي كند و به زودي پس از تصويب نهايي در وب سايت سازمان قرار مي گيرد.
گفتني است نسخه اوليه استاندارد ديجيتال سازي پس از بازنگري آن مطابق با استانداردهاي جهاني در سال 2013 به روزرساني مجدد شده و نسخه جديد آن منتشر مي شود.
گفتني است سازمان هاي معتبر جهاني براي ارتقاي كيفيت توليد منابع ديجيتال و امكان تبادل و حفاظت بلند مدت آنها، از استانداردهاي ديجيتال سازي مختلفي مطابق با سطح سازماني خود استفاده مي كنند و استاندارد تدوين شده در سازمان اسناد و كتابخانه ملي مي تواند سرلوحه سازمان هاي ايراني براي پيوستن به جنبش جهاني ديجيتال سازي شود.
شايان ذكر است در حال حاضر كار گروه استانداردهاي كتابخانه و اسناد ديجيتال سازمان در حال تدوين دستنامه پردازش منابع ديجيتال است.