نشست بررسی آثار و احوال استاد دکتر جواد صفی نژاد در کتابخانه ملی برگزار می شود


تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۷/۶ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۴:۱:۰
نشست بررسی آثار و احوال استاد دکتر جواد صفی نژاد در کتابخانه ملی برگزار می شود
با همكاري انديشگاه كتابخانه ملي و انجمن ايراني تاريخ، نشستي با عنوان " جست و جو در آب و خاك؛ بررسي آثار و احوال استاد جواد صفي نژاد" در سالن همايش كتابخانه ملي برگزار مي شود.
با همكاري انديشگاه كتابخانه ملي و انجمن ايراني تاريخ، نشستي با عنوان " جست و جو در آب و خاك؛ بررسي آثار و احوال استاد جواد صفي نژاد" در سالن همايش كتابخانه ملي برگزار مي شود.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، در اين نشست كه با حضور استاد صفي نژاد و به پاس منزلت اين استاد تاريخ برگزار مي شود، برخي از پژوهشگران  به سخنراني خواهند پرداخت.
خاطرنشان مي شود نشست مذكور فردا سه شنبه از ساعت 15:30 برگزار مي شود و شركت براي عموم علاقه مندان آزاد است.
گفتني است، استاد جو‌اد صفي‌نژ‌اد در نهم‌ شهريور ۱۳۰۸شمسي در شهر ر‌ي‌ متولد شد. وی تحصيلات‌ مقدماتی خود را در شهر ر‌ي‌ به‌ پايان‌ رسانيد و موفق به اخذ مدرک دیپلم شد. در سال‌ ۱۳۳۲ در رشته‌ تاريخ‌ و جغر‌افي‌ د‌انشگاه‌ تهر‌ان‌ پذيرفته‌ شد و در سال‌ ۱۳۳۶ درجه‌ ليسانس‌ ر‌ا دريافت‌ كرد و ‌از ‌آنجا كه‌ ‌استعد‌اد و پشتكار چشمگير‌ي‌ ‌از خود نشان‌ د‌اده‌ بود، تعهد دبير‌ي‌ خود ر‌ا لغو كرد و به‌ ر‌ا‌هنمايي‌ دكتر گنجي‌ در د‌انشكده‌ ‌ادبيات‌ د‌انشگاه‌ تهر‌ان‌ ‌استخد‌ام‌ شد. وی از سال 1337 همكاري خود را با موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران آغاز كرد. او ابتدا در گروه جامعه شناسي شهري و سپس مطالعات روستايي اين موسسه مشغول به كار شد. در سا ل1340 بود كه كارشناسي ارشد خود را در رشته علوم اجتماعي با ارائه پايان نامه اي درباره اماكن مقدسه شهرري دريافت داشت. ‌اين استاد پيشكسوت در سال‌ 1370(1991) به مدت يك سال به همكاري با موسسه شرق شناسي دانشگاه مونيخ/ آلمان در بخش ايران شناسي پرداخت و‌ در د‌انشگاه‌ مونيخ‌ تدريس‌ كرد. حاصل‌ ‌اين‌ ‌امر ‌اثر‌ي‌ ‌است‌ كه‌ مجمو‌عه‌‌ا‌ي‌ ‌از ۶۰ سند تاريخي‌ ‌از كشاورز‌ي‌ سنتي‌ ‌اير‌ان را شامل مي شود.