فراخوان برگزاری همایش ایران و جنگ جهانی اول به همت سازمان اسناد و کتابخانه ملی


تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۸/۵ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۳:۴۹:۹
فراخوان برگزاری همایش ایران و جنگ جهانی اول به همت سازمان اسناد و کتابخانه ملی
معاونت اسناد ملي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران با همكاري انجمن ها و كانون هاي پژوهشي در حوزه تاريخ، همايش ايران و جنگ جهاني اول را برگزار مي كند.
معاونت اسناد ملي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران با همكاري انجمن ها و كانون هاي پژوهشي در حوزه تاريخ، همايش ايران و جنگ جهاني اول را برگزار مي كند.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، معاونت اسناد ملي سازمان اسناد و كتابخانه ملي با همكاري انجمن پژوهشگران تاريخ، پژوهشكده اسناد، انجمن ايراني تاريخ، انجمن زنان پژوهشگر تاريخ و مجمع هماهنگي كانون هاي اسنادي و تاريخ پژوهي كشور ( مهتاب) ، همايشي را به منظور بررسي نقض بي طرفي ايران در جنگ جهاني اول و ايجاد همكاري بيش از پيش مراكز تاريخ پژوهي مبتني بر اسناد برگزار مي كند.
محور هاي اصلي همايش ايران و جنگ جهاني اول عبارت است از :
1. تاثيرات اقتصادي ناشي از اشغال در شهرهاي مختلف ايران / تاثير اشغال ايران در مبادلات تجاري داخلي و خارجي / نقش شركت هاي اقتصادي بزرگ و كوچك در هنگامه جنگ در ايران/ نقش نهادهاي مالي و شركت‌هاي خارجي در ايران در زمان اشغال / ضررهاي وارد شده به ايران در خلال جنگ جهاني.
2. تاثيرات اجتماعي: نقش طبقات مختلف علما، روشنفكران و بازاريان در ايران زمان جنگ / فقدان امنيت اجتماعي/ دگرگوني‌هاي جامعه شهري و روستائي در واقعه اشغال ايران/ نقش سنت‌ها و اعتقادات مردم در روياروئي با اشغالگري / اقليت‌هاي قومي و مذهبي در ايران در هنگامه جنگ جهاني / انجمن‌ها و اشغال ايران / جنسيت، ناسيوناليسم و تجدد و نقش آن در ايران.
3. تاثيرات سياسي: نقض بيطرفي / ورود نیروهای انگلیسی به جنوب و نیروهای عثمانی به غرب و نیروهای روسیهٔ تزاری به شمال ایران / ناپايداري حاكميت سياسي/ مناسبات سياسي ايران و همسايگان در زمان اشغال / كميته دفاع ملي / دولت مهاجرین / ديپلماسي خارجي در هنگام اشغال / انقلاب اكتبر / بررسي نقش سفرا و نمايندگي‌هاي خارجي در ايران در زمان اشغال ايران / احزاب و دسته‌بندي‌هاي سياسي در ايران در دوران اشغال.
4. تاثيرات فرهنگي: نقش دفاتر فرهنگي در دوران جنگ در ايران / جنگ جهاني اول در آئينه مطبوعات و انتشار كتاب و .. در ايران در زمان اشغال.
5. پيامدهاي جنگ جهاني اول براي ايران (ايران و اجلاس صلح ورساي، کشتار ایرانیان در زمان جنگ جهانی اول، قحطی در ایران، قرارداد 1919، ...)
به همين منظور از استادان ، پژوهشگران ، صاحبنظران و علاقه مندان در حوزه تاريخ پژوهي در خواست مي شود مقالات خود را حداكثر تا تاريخ 1393/11/1 به دبيرخانه همايش به نشاني پست الكترونيكي: a2a@nlai.ir ارسال نمايند.
لازم به توضيح است همايش ايران و جنگ جهاني اول: يكصدمين سال نقض بي طرفي ايران در جنگ جهاني اول، سه شنبه 12 اسفند 93 در ساختمان آرشيو ملي سازمان اسناد و كتابخانه ملي برگزار مي شود.