درباره

این تالار که در طبقه 1+ و در ضلع غربی تالارها قرار دارد به‌ کتاب های‌ علوم‌ انسانی‌ اختصاص‌ داشته و در مخزن‌ آن‌ کتاب های‌ حوزه‌های‌ فلسفه‌، دین، روانشناسی‌، تاریخ، جغرافیا، ادبیات نگهداری‌ می‌شود.

مجموعه

تعداد کتاب های موجود در تالار 17500نسخه و تعداد موجودی کتاب در مخزن بالغ بر 173000 نسخه است.