• عنوان سند : رعایت لباس مناسب سرما در ورزش دانش آموزان
  • شماره سند : ۱۸۴۱۷-۲۹۷
  • تاریخ سند : ۱۳۲۱/۱۰/۱۳
  • تعداد صفحات : ۱

رعایت لباس مناسب سرما در ورزش دانش آموزان

  • شماره : ۱۸۴۱۷-۲۹۷

  • تاریخ : ۱۳۲۱/۱۰/۱۳

  • تعداد بازدید : 20

شرح سند: اين سند بخشنامه ای از طرف وزیر فرهنگ است مبنی بر این که ورزش دانش آموزان بدون لباس رو در ساعات ورزش با توجه به سرمای زمستان باعث عرق کردن و سرماخوردن آنها می شود و لازم است مراقبت لازم از سوی آموزگاران و اولیای مدرسه صورت پذیرد.