• عنوان سند : تغییر روزهای برگزاری کنفرانس های هفتگی دارالفنون
  • شماره سند : ۰۰۹۳۷۳-۲۹۷
  • تاریخ سند : ۱۳۱۵/۱۰/۱۰
  • تعداد صفحات : ۱

تغییر روزهای برگزاری کنفرانس های هفتگی دارالفنون

  • شماره : ۰۰۹۳۷۳-۲۹۷

  • تاریخ : ۱۳۱۵/۱۰/۱۰

  • تعداد بازدید : 32

شرح سند: اين سند بخشنامه وزارت معارف است. مبنی بر این که روزهای برگزاری کنفرانس های هفتگی دارالفنون به روزهای یکشنبه تغییر کرده است.