• عنوان سند : وضعیت قبوض حق الشرب صادره از بلدیه تهران
  • شماره سند : ۰۰۰۹۲۶-۲۳۰
  • تاریخ سند : ۱۳۱۲/۱۰/۰۳
  • تعداد صفحات : ۱

وضعیت قبوض حق الشرب صادره از بلدیه تهران

  • شماره : ۰۰۰۹۲۶-۲۳۰

  • تاریخ : ۱۳۱۲/۱۰/۰۳

  • تعداد بازدید : 34

شرح سند: اين سند نامه رئیس مالیه تهران به آقای میرزا سلیمانخان است. مبنی بر این که به موجب تصویبنامه هیئت وزراء وصول بقایای سنواتی قبوض حق الشرب سال های 1300تا 1304 صادره از بلدیه تهران به عهده وزارت مالیه است.