• عنوان سند : ساخت مدرسه توسط بانک ساختمانی
  • شماره سند : ۵۲۸۲۴-۲۹۷
  • تاریخ سند : ۱۳۳۲/۱۰/۰۳
  • تعداد صفحات : ۱

ساخت مدرسه توسط بانک ساختمانی

  • شماره : ۵۲۸۲۴-۲۹۷

  • تاریخ : ۱۳۳۲/۱۰/۰۳

  • تعداد بازدید : 28

شرح سند: اين سند نامه ای از طرف نخست وزیر به وزارت فرهنگ است که در آن تصویب نامه هیئت وزیران در موافقت با پیشنهاد وزارت فرهنگ در مورد بانک ساختمانی آمده است. طبق این تصویب نامه که هشت ماده دارد بانک ساختمانی وظیفه ساخت مدارس را برعهده دارد و وزارت فرهنگ و وزارت دارائی و بانک ساختمانی مأمور اجرای آن هستند.