• عنوان سند : نگارش تلفظ دقیق اسامی قراء
  • شماره سند : ۷۵۴۱۹-۲۴۰
  • تاریخ سند : ۱۳۰۵/۱۰/۰۱
  • تعداد صفحات : ۱

نگارش تلفظ دقیق اسامی قراء

  • شماره : ۷۵۴۱۹-۲۴۰

  • تاریخ : ۱۳۰۵/۱۰/۰۱

  • تعداد بازدید : 55

شرح سند: اين سند بخشنامه وزارت مالیه و رئیس کل مالیه به ادرات مالیه است مبنی بر این که چون تلفظ غالب اسامی خالصجات روشن نیست، لیستی از نام قراء حوزه مأموریت با خط نسخ و اعراب گذاری و معادل آن با حروف فرانسه تهیه و ارسال نمایند.