• عنوان سند : تصحیح اصلاح شهرستان شاهرود به بخش شاهرود
  • شماره سند : ۰۰۰۱۲۴-۲۳۰
  • تاریخ سند : ۱۳۱۷/۰۶/۲۹
  • تعداد صفحات : ۱

تصحیح اصلاح شهرستان شاهرود به بخش شاهرود

  • شماره : ۰۰۰۱۲۴-۲۳۰

  • تاریخ : ۱۳۱۷/۰۶/۲۹

  • تعداد بازدید : 223

شرح سند: اين سند بخشنامه ای از طرف وزیر مالیه به اداره کل مالیات بر درآمد وزارت مالیه است مبنی بر تذکری برای تصحیح اصطلاح مالیه شهرستان شاهرود به مالیه بخش شاهرود با استناد به تفسیمات کشوری که شاهرود را بخشی تابع شهرستان سمنان می داند.