• عنوان سند : نظامنامه قانون مالیات حق الثبت وسایل نقلیه
  • شماره سند : ۰۲۹۴۱۳-۲۴۰
  • تاریخ سند : ۱۳۰۹/۰۶/۲۳
  • تعداد صفحات : ۵

نظامنامه قانون مالیات حق الثبت وسایل نقلیه

  • شماره : ۰۲۹۴۱۳-۲۴۰

  • تاریخ : ۱۳۰۹/۰۶/۲۳

  • تعداد بازدید : 127

شرح سند: اين سند نظامنامه قانون مالیات حق الثبت وسایل نقلیه مشتمل بر 24ماده است که در تاریخ12شهریور به تصویب هیئت وزراء رسید. در این نظامنامه مالیات حق الثبت و همگی وسایل  نقلیه موتوردار، بدون موتور، شامل شخصی، کرایه، دولتی، مؤسسات ملی و صاحب‌منصبان کشوری و لشکری و اعضاء موسسات ملی  و نیز وظایف کمپانی‌ها و فروشندگان وسایل نقلیه، و همچنین جرایم تخلف از این نظامنامه آمده است.