• عنوان سند : درخواست هزینه تعمیرات عمارت مجلس
  • شماره سند : ۰۴۴۹۷۰-۲۴۰
  • تاریخ سند : ۲۵ ذی قعده ۱۳۳۵ق./۱۲۹۶/۰۶/۲۲ش.
  • تعداد صفحات : ۱

درخواست هزینه تعمیرات عمارت مجلس

  • شماره : ۰۴۴۹۷۰-۲۴۰

  • تاریخ : ۲۵ ذی قعده ۱۳۳۵ق./۱۲۹۶/۰۶/۲۲ش.

  • تعداد بازدید : 144

شرح سند: اين سند نامه اداره مباشرت مجلس به وزارت مالیه است که در آن درخواست نموده  مبلغ سیصد و سی و دو تومان و دو هزار و پانصد دینار که بابت مخارج شیروانی‌ها و عمارت مجلس پرداخت شده به انضمام معوقات این اداره را حواله نمایند.