• عنوان سند : بررسی برای ایجاد درمانگاه در ایوانکی
  • شماره سند : ۲۹۳۰۱۵۹۳۱
  • تاریخ سند : ۱۳۳۲/۰۶/۱۷
  • تعداد صفحات : ۱

بررسی برای ایجاد درمانگاه در ایوانکی

  • شماره : ۲۹۳۰۱۵۹۳۱

  • تاریخ : ۱۳۳۲/۰۶/۱۷

  • تعداد بازدید : 148

شرح سند: اين سند رونوشت بخشنامه وزیر کشور است که توسط استاندار تهران به بخشداری ایوانکی ارسال شده مبنی بر این که استانداری تهران در نظر دارد برای بهبود بهداشت روستاهایی که از وسایل بهداشتی محروم هستند درمانگاه ایجاد کند. در زمینه محل مناسب برای ایجاد درمانگاه با تشریک مساعی روسای بهداشت و فرهنگ سریعا اعلام نظر شود.