• عنوان سند : انتقاد از ندادن پروانه حمل روغن به شهرستان‌ ها
  • شماره سند : ۵۲۹۷۹-۲۴۰
  • تاریخ سند : ۱۳۲۰/۰۶/۰۵
  • تعداد صفحات : ۱

انتقاد از ندادن پروانه حمل روغن به شهرستان‌ ها

  • شماره : ۵۲۹۷۹-۲۴۰

  • تاریخ : ۱۳۲۰/۰۶/۰۵

  • تعداد بازدید : 136

شرح سند: اين سند نامه کفیل وزارت دارائی به وزارت کشور و در پاسخ به تقاضای فرمانداری  گرگان است مبنی بر این که ندادن پروانه حمل روغن به بازرگانان برای انتقال به سایر شهرستان ‌ها و جلوگیری از  حمل آن از یک استان به استان و شهرستان‌های دیگر نه تنها باعث ارزانی و فراوانی آن نشده برعکس باعث کمیابی و گرانی آن نیز شده است.