• عنوان سند : قانون اعتبار مخارج راه آهن
  • شماره سند : ۰۰۶۰۰۸-۲۴۰
  • تاریخ سند : ۱۳۰۶/۰۶/۰۵
  • تعداد صفحات : ۲

قانون اعتبار مخارج راه آهن

  • شماره : ۰۰۶۰۰۸-۲۴۰

  • تاریخ : ۱۳۰۶/۰۶/۰۵

  • تعداد بازدید : 193

شرح سند: اين سند سواد قانون اعتبار یکصد و پنجاه و سه هزار تومان برای مخارج فنی و اداری راه آهن در سال 1306 مصوب مجلس شامل حقوق متخصصین امریکائی و اعضای فنی و اداری و مستخدمین و خدمات پزشکی و بهداشتی و .... می باشد که توسط مهد قلی هدایت، ریاست وزرا به وزارت مالیه ابلاغ شده است.