• عنوان سند : شکایت آبادانی‌ها از کمپانی نفت جنوب
  • شماره سند : ۳-۱۵۶۹۴-۲۴۰
  • تاریخ سند : ۱۳۰۳/۰۶/۰۴
  • تعداد صفحات : ۱

شکایت آبادانی‌ها از کمپانی نفت جنوب

  • شماره : ۳-۱۵۶۹۴-۲۴۰

  • تاریخ : ۱۳۰۳/۰۶/۰۴

  • تعداد بازدید : 188


شرح سند: اين سند نامه رئیس مجلس شورای ملی به وزارت فلاحت و تجارت و فواید عامه است مبنی بر این که عرضحال ساکنین آبادان توسط نماینده مجلس در شکایت از کمپانی نفت جنوب بخاطر تضییقاتی که برایشان ایجاد شده برای رسیدگی و رفع تظلم نسبت به آنها ارسال می‌شود